Regulamin
 1. Komitet Organizacyjny konkursu Liga Matematyczna im. Zdzisława Matuskiego tworzą pracownicy Instytutu Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa.
 3. Konkurs składa się z eliminacji i finału.
 4. Eliminacje trwają od października do stycznia. Uczestnik ma do rozwiązania cztery serie po 5 zadań. Za każde rozwiązanie uczeń może otrzymać od 0 do 3 punktów.
 5. Praca napisana na papierze kancelaryjnym powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, dane szkoły i ewentualnie imię i nazwisko nauczyciela.
  Rozwiązania należy dostarczyć na adres
  Instytut Matematyki
  Akademia Pomorska w Słupsku
  ul. Kozietulskiego 6-7
  76-200 Słupsk
  z dopiskiem Liga Matematyczna
  do 15 następnego miesiąca.
 1. Po każdej serii zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej lista uczestników z ilością zdobytych punktów.
 2. Do finału Komitet Organizacyjny kwalifikuje osoby, które przysłały wszystkie zestawy zadań domowych oraz uzyskały odpowiednią łączną ilość punktów w eliminacjach. O liczbie finalistów decyduje Komitet Organizacyjny.
 3. W finale uczestnik ma do rozwiązania zestaw 7 zadań, z których każde oceniane jest od 0 do 10 punktów. Finał trwa 150 minut.
 4. O końcowej lokacie uczestnika decyduje suma punktów uzyskanych w obu etapach konkursu. Tytuł laureata uzyskują osoby z największą liczbą punktów. O liczbie laureatów decyduje Komitet Organizacyjny.
 5. Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.
 6. Udział w Lidze Matematycznej oznacza zgodę własną, a w wypadku niepełnoletniego uczestnika zgody jego prawnego opiekuna, na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do ocenienia nadesłanych prac konkursowych, kwalifikacji do finału, a także zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Ligi Matematycznej imienia, nazwiska, nazwy szkoły oraz punktacji z wszystkich etapów konkursu. Do rozwiązań zestawu z października należy dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzyga Komitet Organizacyjny.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pracownicy Instytutu Matematyki:
dr Irena Domnik
dr Zofia Lewandowska
dr Małgorzata Turowska

WYDAWNICTWO

okladka